Teamudvikling – ryk sammen på opgaven

Vi drømmer om at spille hinan­den gode i et menings­fyldt samar­be­jde, men den daglige realitet kan være præget af ensom paral­lel leg i opgaveløs­nin­gen

Vi kan noget særligt, når vi gør det sammen, men det kommer ikke af sig selv!
Mange grupper er dannet med håbet om, at de helt af sig selv udvikler sig til velfun­gerende teams. Det kommer ikke til at ske, for det kræver en særlig indsats. Det kræver, at gruppen forhold­er sig til helt basale spørgsmål som:
Hvem er vi – og hvorfor netop os?
Hvad skal vi – hvilke opgaver forventes vi at løse og hvordan organ­is­er­er vi os omkring det?
Hvordan gør vi – hvilke aftaler har vi omkring kvantitet og kvalitet – og hvordan finjus­ter­er vi under­ve­js?
Sådanne store spørgsmål kræver ramme og proces for at kunne blive foldet så tilstrække­lig ud, at de kan danne basis for teamets arbejd­sro. Og det er jo det, det handler om! At den enkelte i et koordineret samar­be­jde og med teamet i ryggen kan bidrage menings­fuldt til kerneop­gaven. Her befind­er sig et væsentlig bidrag til den trivsel, som mange længes efter.

GRUS før MUS – at få JEG-erne til at forbinde sig til et VI med retning

GRUS står for GRuppeUd­viklingsSam­tale og blev lanceret i 90’erne i et forsøg på at effek­tivis­ere og delvist erstat­te den årlige MUS. Det lykkedes ikke rigtigt, men GRUS har en helt særlig berettigelse som et forløber for MUS.
I min optik er en GRUS en fælles strate­gisk rammesæt­ning forud for MUS. Gennem en faciliteret drøftelse af det kommende års fokus inddrages medar­be­jderne i strate­giske og tematiske overve­jelser i forhold til det kommende år.
På den måde bliver GRUS et redskab til at under­støtte en fælles forståelse af retning, mål og succeskri­terier for både gruppen og den enkelte i den kommende MUS. Det er strate­gi til hverdags­brug!

Jeg tilby­der: 
- At facilitere jeres årlige GRUS
– Kurser i MUS og GRUS 
– Procesve­jled­ning ift at sikre større udbytte af MUS

Løs konflikter i tide

Gruppe er for mange dagligda­gens trygge anker­punkt i et hektisk og foran­derligt arbejd­sliv. Derfor gør det også ekstra ondt, når gruppen ikke funger­er optimalt. Det kan være, at der er knas i relation­erne og at gruppen har svært ved at komme videre ved egen hjælp. Det kan være, at gruppen efter flere års hårdt arbejde har brug for nytænkn­ing eller revitalis­er­ing. Det kan være, at kommende foran­dringer truer gruppens eksis­tens eller stiller afgørende nye krav til måder at samar­be­jde på.

I kan ikke komme videre ved egen hjælp, så meget ved I – for det HAR I prøvet!
Som erfaren konflik­tløs­er og proces­guide sætter jeg en tryg og respek­t­fuld ramme for, at I kan arbejde konstruk­tivt og fremadret­tet med jeres vanske­lighed­er. Det er ikke altid nemt – men det giver ofte god mening. Jeg tilby­der en profes­sionel ramme, hvor jeg sammen med jer under­søger det bøvl og besvær, som I er ramt af. Jeg giver også mit bedste bud på hvordan jeg opfat­ter situa­tio­nen, og med det udgangspunkt arbejder vi med at finde fælles mulige veje frem.

APV som løftestang for trivsel

Så kom resul­tatet på APV’en, og hvad så?
Eet udfor­dringerne med det fysiske arbejdsmiljø – de er som regel til at afhjælpe med skærm­briller og en bedre stol.
Men hvad med det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan samle de mange anonyme besvarelser til fælles temaer, som det er muligt at drøfte på en konstruk­tiv og løsning­sori­en­teret facon? Og hvordan sikre, at det foregår på en god måde, hvor ingen hænges ud og alle tager ansvar for den fælles fremtid?

Jeg tilby­der:
- Rådgivn­ing i planlægn­ing og udførelse af APV-process­er
– Facili­ter­ing af APV-dialoger
– Coach­ing af ledere forud for APV-drøftelser

Service tjek på gruppen

Vi har en tendes til at tro, at når grupper og teams først er etableret, så passer de sig selv!
Et team er baseret på ideen om, at medar­be­jdere med komple­men­tære kompe­tencer sammen kan løse en opgave af højere kvalitet end den enkelte er i stand til alene. Men hvis et teamsamar­be­jde skal blive til andet end høflig paral­lel leg skal der en løbende indsats til for at få teamet til at udvikle sig under­ve­js. Roller skal defineres, opgave­for­løb skal aftales, forvent­ninger skal afstemmes og spidskom­pe­tencer skal i spil. Det sker ikke af sig selv, så det bliver man nødt til at tale om!
Det kan være en god invester­ing jævnligt at stoppe op og ærligt spørge hinan­den: Hvordan går det egentlig for os?
Spiller vi hinan­den tilstrække­lig gode? Hvor er vi faldet af på den? Hvordan har vores opgaver ændret sig? Hvad betyder det for vores samar­be­jde fremover?

Det kan jeg hjælpe jer med:
ServiceTjek –  Hvordan kommer vi styrket videre sammen?
Samar­be­jde og kommu­nika­tion – Brug af MBTI/JTI som redskab til at forstå præfer­encer og roller i teamet