Stressbehandling – kom styrket igen

Det kan jeg hjælpe med:
Individu­el stress­be­han­dling i tæt samar­be­jde med arbejd­splad­sen
Coach­ing­for­løb inden sygemeldin­gen er en realitet
Foredrag om stresshånd­ter­ing
Rådgivn­ing til HR om håndter­ing af stress og belast­ninger

Stress er blevet en folkesyg­dom, som dybest set handler om, at vi vil mere end vi kan.
Vi lever i en tid og et samfund, som bombarder­er os med stimuli, indput og opgaver i een uendelig strøm.
Det er vores hjern­er ikke designet til at rumme – og vores kroppe kan ikke holde til det!
Komplek­siteten i organ­i­sa­tion­er medfør­er, at vi dagligt må navigere i vanske­lige paradokser ofte kun vejledt af vort 
eget høje ambition­sniveau. Vi bliver aldrig færdi­ge, der er altid flere opgaver end det er muligt at løse!

Der er ingen nemme løsninger, men vi kan godt arbejde med det!
Det handler om at tage vare på sig selv. Det handler om at koordinere og organ­is­ere i teamet og gruppen.
Det handler om nærværende og tydelig ledelse. Det handler om organ­i­sa­tion­er med værdier og vision­er.

Forebyg på arbejdspladsen

Stresshånd­ter­ing er ikke bare et person­ligt ansvar. Som arbejd­splads kan man hjælpe ved at skabe gode rammer, have tydelige aftaler og skabe redsk­aber, der kan bruges, når det bliver nødvendigt at prior­itere.
Det duer ikke, at lederne sender mails 02:21 natten mellem onsdag og torsdag. Det holder ikke at uddelegere opgaver med kort deadline fredag efter­mid­dag. Der skal være tid til at spise frokost sammen og mødes jævnligt med dem, man løser opgaver sammen med.
Det handler om at skabe nogle få tydelige levere­gler, som sender tydelige signaler om, at det er OK at passe sin nattesøvn, holde weekend og tale sammen i løbet af dagen.

Individuel stressbehandling

Når man rammes af stress, vil man ofte føle sig overvældet af fysiske og psykiske symptomer. Det kan føles som om, man ikke kan genkende sig selv og sine reaktion­er. Det kan opleves skræm­mende og urovækkende – både for den stress­ramte og for arbejd­splad­sen. Derfor er det godt at vide, at langt de fleste stress­ramte kommer godt igennem belast­ningspe­ri­o­den og vender styrkede tilbage til arbejdet igen.

Klogere på sig selv, på advarselssig­nalerne og på det gode arbejd­sliv.

Stress­be­han­dling hos mig er et struk­tur­eret og evidens­baseret forløb, hvor vi tager hånd om det nødvendi­ge, skridt for skridt.
Vi aftaler løbende, hvordan din arbejd­splads bedst informeres og inddrages

Forlø­bet vil typisk bestå af 6- 10 samtaler og forlø­bet kan opdeles i tre faser:
1. Afklar­ing og aflast­ning
- her afdækkes og vurderes dine symptomer og du får konkrete og basale redsk­aber, der aflaster dig og skaber ro.

– du får viden om, hvad der sker og hvad du kan forvente
2. Læring og færdighed­er
her arbejder vi med indsigt i, hvad der forår­sagede netop din belast­ningsreak­tion samt hvilke mønstre, du med fordel kan arbejde med og hvordan

– du får indsigt i din person­lighed og lærer nye færdighede
3. Opsam­ling og perspek­tiver­ing
- her har vi fokus på, hvordan du kan fastholde vigtig viden om dig selv og vende styrket tilbage i dit liv
- der lægges plan for tilbageven­den til arbejdet

3-parts samtaler i organisationen

Tilbageven­den efter en stresssygemeld­ing kan opleves som en vanske­lig passage for både medar­be­jder og leder.
Hvordan får vi lavet de gode aftaler? Hvordan får vi sagt det, der skal siges? Hvordan sikrer vi, at den opnåede bedring holder på den lange bane? Hvad er den rigtige måde at lave opstarten på? Hvordan under­støtte og koordinere de mange gode råd, der findes om den gode opstart?

Her kan det være en hjælp at have en 3. part med, som fra sidelin­ien kan under­støtte en god og åben dialog og som kan trække relevante erfaringer på banen. Jeg tilby­der at facilitere: 
– Samtaler med leder og medar­be­jder, der kan forebygge, at stresssygemeld­ing bliver nødvendigt
– Opstartssam­taler forud for tilbageven­den til arbejdet.

Som autoris­eret erhvervsp­sykolog med speciale i person­lig udvikling har jeg det dobbelte perspek­tiv:
At sikre en gradvis tilbageven­den til fuld funktion på arbejd­splad­sen, som samtidig under­støt­ter den enkeltes bedring og trivsel. Jeg har på den baggrund gode erfaringer med et direk­te samar­be­jde med arbejd­splad­sen omkring forlø­bet.
Skriv til mig på info@birgittesvinth.dk og hør nærmere

Robust når det gælder

-Tænker I, at robus­thed er noget, I skal udvikle sammen?
-Har du behov for at stå styrket i dine udfor­dringer?

Robus­thed er ikke en medfødt person­lig egenskab, men noget man træner livet igennem. Det er der god grund til at gøre i en tid, hvor mange input, sociale medier, korte deadlines og hyppige foran­dringer truer vores ligevægt.
Alle kan blive bedre til at være Nærværende i Nuet også selvom det bimler og bamler hele vejen rundt.
Grupper kan blive bedre til sammen at navigere i komplekst farvand, selvom det mest af alt minder om en White Water Rafting, man ikke har bedt om at komme med på. Det kræver, at der bliver talt om det – og at det er legalt at række ud, når det bliver svært.

Jeg tilby­der:
Foredrag om Robus­thed
Forløb, hvor gruppen træner sin robus­thed
Individu­elle udviklings­for­løb