Personligt lederskab – brug dig selv bevidst

Birgitte er en ambitiøs og engageret under­vis­er, facil­i­ta­tor og samar­be­jdspart­ner, som er værdsat af såvel opdrags­giv­er som deltager. Birgittes menneske­lige indsigt og under­søgelse af opgaven gør, at hun formår, at tale til deltagernes hjerne, hjerte og vilje til handling hver gang. Udover sin dybe faglige indsigt i ledelse af foran­dringer har Birgitte konkrete værktø­jer til hvordan man som foran­dringsled­er bruger sig selv til at motivere forskel­lige inter­essen­ter i et projekt.
Rikke Holle­sen, senior konsulent, Dansk Selskab for Patientsikker­hed

Mindfulness til arbejdsbrug

Vi har behov for nærvær og fokus for at kunne tænke os om og handle klogt.
Det kan være vanske­ligt, da vi bliver bombarderet fra alle tænke­lige vinkler gennem afbry­delser, endeløs mødeak­tivitet uden tid til opsam­ling, en fyldt indbakke, telefo­nen der ringer og kolle­gaerne, der taler lidt for højt sammen på kontoret.
Vi skal kunne zoome ind og stille skarpt, mens vi trækker vejret dybt og mærker hvor vi står og hvad vi vil.
Her kan mindful­ness øvelser være til stor hjælp, og det er ikke nødvendigt at slæbe medita­tion­spu­den med på arbejdet.
Ved hjælp af små tips og enkle øvelser kan man komme langt, og jeg står inde for, at det er umagen værd.
Både for den enkelte, for gruppen og for kerneop­gaven.

Det kan jeg hjælpe med:
Et inspir­erende foredrag spækket med tips og tricks
Kom godt igang! Morgen­Med­i­ta­tion på arbejd­splad­sen
En kursus­dag med god tid til at træne teknikker og øvelser

 

 

Perspektiv og fordybelse i ledergruppen – tid til et LederRetreat?

Mange leder­grup­per oplever ikke at få det fulde udbytte af samar­be­jdet. Synergien udebliv­er, selvom flere i det skjulte drømmer om, at man kunne mere sammen. Møderne er pakket med infor­ma­tion, brand­slukn­ing og nødvendig koordi­na­tion på tværs. Og der kan også være en tendens til, at man vogter lidt på hinan­den og holder sin usikker­hed tæt til kroppen for ikke at falde igennem. Men nu er der vigtige temaer at drøfte og store beslut­ninger forude, som kalder på fordy­bende samtaler samt nødvendighe­den af faktisk at få alles særlige kompe­tencer i spil.

Jeg kan hjælpe jer med at skabe rammen!
Vi tager væk 2–3 dage på et dejligt og afsides sted.
Her skaber vi sammen plads til den langsomhed, der er en forud­sæt­ning for, at man kan mærke sig selv og hinan­den.
At de vigtige drøftelser får plads til at folde sig ud, så mening og retning kan bryde frem.
Vi har på forhånd lavet et løst ramme­pro­gram med rigelig plads til de temaer, I måtte have behov for at drøfte.
Jeg faciliter­er og under­vis­er efter behov – og sørger for mindful­ness øvelser under­ve­js, der får jer helt ned i gear.
Jeres udbytte er større beslut­ningskvalitet og et mere udfold­et og effek­tivt samar­be­jde i dagligda­gen.

Kompleksitets kompetencer

- Har I behov for en time-out, hvor I drøfter, hvordan I kan manøvrere klogt i komplek­siteten inden for jeres felt?
– Oplever I jer ofte handlingslammede i forhold til at navigere, når signalerne er modsatret­tede?

Komplek­siteten i arbejd­slivet er kommet for at blive, og den kan opleves overvældende på daglig basis. Komplek­siteten behøver dog ikke at sætte os skakmat og sende os i flyver­skjul, selvom paradok­serne og dilem­maerne står i kø.
Desværre er der en tendens til, at vi trækker os og etablerer uhensigtsmæs­sige beskyt­telsesstrate­gi­er i mødet med komplek­siteten. Det kan faktisk godt lade sig gøre at tale om det og sammen folde landsk­a­bet ud, så handle­grun­den bliver lige præcis så sikker, at vores Faglige Fødder kan lede os på vej. Og ofte er det faktisk muligt at genan­vende kendte redsk­aber i denne proces. Det kræver bare lige at vi stopper op så længe, at vi får øje på dem.

Jeg tilby­der:
Temadage med opføl­gn­ing hvor vi arbejder med komplek­siteten, som I møder den
Foredrag om komplek­sitet­skom­pe­tencer

Coaching – at tænke om og mærke efter

Er du kørt fast i den seneste krævende foran­dring­spro­ces?
Føles de person­lige relation­er og samar­be­jdet med dine medar­be­jdere krævende?
Kniber det med din egen motiva­tion i leder­rollen?
Giver dit leder­skab anled­ning til eksis­ten­tielle spørgsmål, som du ikke ved, hvor du skal gå hen med?

Selvledelse er blevet en vigtig person­lig kompe­tence – hvis ikke den vigtig­ste! Det at lede sig selv klogt er en forud­sæt­ning for at kunne lede andre på holdbar vis. Samtidig er mange af os overladt til selvledelse i det daglige enten på grund af travle ledere eller fordi vi sidder med et særligt ansvar­som­råde.
Coach­ing er i den forbindelse ikke en luksus – snarere en nødvendighed. Coach­ing er et tilbud om kvalitetssikring og udvikling af dine ledelses­beslut­ninger. Coach­ing er en profes­sionel samtale på dine præmiss­er med min erhvervsp­sykol­o­giske faglighed og erfar­ing som klang­bund!

Jeg tilby­der en rummelig og profes­sionel atmos­fære, som giver dig mulighed for at tænke højt på sidelin­ien af din ledelsesprak­sis. Du vil blive udfor­dret til at tænke om og mærke efter – men altid med respekt for dine faglige og person­lige værdier og inten­tion­er.  Jeg bruger mig selv aktivt, så du kan forvente både feedback og ideer ud fra mit psykol­o­giske bagkat­a­log men altid med respekt for dine særlige udfor­dringer.

Mange udfor­dringer og dilem­maer i leder­rollen kan nødvendig­gøre en time-out! Ledelses­mæs­sige vanske­lighed­er opstår ofte der, hvor de person­lige kompe­tencer udfor­dres. Det kan være vanske­lighed­er ved at træffe beslut­ninger, gå ind i konflik­ter, kommu­nikere med gennem­slagskraft eller sætte person­lige grænser.

Coach­ing hos mig styrk­er din indsigt i, hvordan du bruger dig selv som menneske i din leder­rolle. Hvad under­støt­ter, at du kan være den bedste udgave af dig selv? Gennem samtalerne vil vi sammen skabe klarhed over, hvad der er væsentligt, muligt og ønske­ligt i forhold til din konkrete udfor­dringer.
Det er coach­ing, terapi og eksis­ten­tiel vejled­ning – alt efter behov og udfor­dring.
Et coach­ing forløb har typisk en varighed af 5–10 samtaler á 1½ time – og er en mulighed for både enkelt­per­son­er og leder­grup­per.

Jeg tilby­der:
– Super­vi­sion af leder­grup­per
– Coach­ing af videns­medar­be­jdere og special­is­ter
– Coach­ing af projek­tledere
– Coach­ing af ledere på alle niveauer ift person­lige temaer og udfor­dringer i leder­rollen