Forandringsledelse – skab bedre resultater med psykologien i ryggen

Foran­dringscirklen er tæt på genial, den er nem at huske og til at anvende!
Kurset har gjort mig mere skarp på foran­dringsledelse og dermed er jeg blevet bedre til at inddrage folk løbende og få dem med. Kurset har også givet os en fælles platform til at gøre hinan­den opmærk­som på vigtighe­den af løbende at sparre hinan­den på foran­dringsledelse. 
Michael Olsen, IT-chef i 3F

Jeg tilby­der:
Kursus i praksis­nær foran­dringsledelse
Kursus i Det person­lige leder­skab for projek­tledere
Undervisning/peptalks ift forbedringsledelse
Simula­tion­stræn­ing på relevante cases

Træn jer klogere i forandringsledelse – sammen!

Mange foran­dring­spro­jek­ter er under pres, og det er foran­dringsled­eren ofte også. Det er let at miste overb­lik og handlekraft, når det ene benspænd afløs­er det andet. Det kræver både viden, erfar­ing og handlekraft at lykkes med foran­dringsledelse – samt en evne til at time sine indsatser klogt.
Selv pilot­er med mange timer i luften bag sig er forpligt­ede på med jævne mellem­rum at bruge tid i en fly-simula­tor, hvor de træner og udvikler deres handle-reper­toire i forhold til usædvan­lige situa­tion­er i luften.
På lignende vis kan foran­dringsledere med fordel give hinan­den et timeout, hvor de træner udfor­dringer i foran­dringsledelse i virke­lighed­snære cases. Det er tid, der er godt givet ud!

Foran­dringer er ikke sådan at styre, men de kan godt ledes!

Træn personlige kompetencer

70–90% af foran­dringers succes skyldes ledelse
Mel Fugate

Vil du gerne blive bedre som formi­dler?
Vil du gerne blive bedre til at skabe følgeskab?
Vil du gerne blive bedre til at motivere dine medar­be­jdere?

De mange foran­dringer kræver sin leder. Og som leder af foran­dringer udfor­dres man også løbende på sine person­lige kompe­tencer. Man skal kunne sælge visio­nen klart og inspir­erende. Man skal kunne gøre kort og tydeligt rede for projek­tets HVORFOR.
Man skal gå foran med det gode eksem­pel og være rolle­mod­el. Man skal sikre tilknyt­ning og samhørighed under­vej. Der skal forhan­dles og skabes alliancer. Skabes opbakn­ing og handlekraft. Og det skal gøres med overbe­vis­ning.
Det kræver sin leder – og det kræver, at man bruger sine person­lige og relationelle kompe­tencer bevidst!
Det handler om emotionel intel­li­gens (EQ). Den kan heldigvis udvikles hele livet igennem, og det er heldigt, for store under­søgelser viser, at vores EQ har stor betyd­ning for, i hvilken udstrækn­ing vi når vores mål.

Opdatér værktøjskassen

Trænger I også til at genopfriske foran­dringsled­erens værktøjskasse?
Er der brug for indput til, hvordan I arbejder MED fremfor MOD den menneske­lige psykolo­gi?
Har I behov for tips og tricks til relation­sar­be­jdet med de mange inter­essen­ter i foran­dringerne?

Den menneske­lige psykolo­gi er både facinerende og kan også opleves som en “dark horse”, når man arbejder med foran­dringsledelse. Det behøver ikke at være så svært. Vores hjerne er kompliceret, men også yderst taknem­melig, såfremt vi følger nogle få og velaf­prøvede grundregler. Det handler om at skabe en passende balance mellem udfor­dring, motiva­tion og tryghed. Der kan foran­dringsled­eren gøre en stor forskel.

Skab et fælles sprog som professionel rygstøtte

Kniber det med at forstå den manglende fremdrift i jeres foran­dring­spro­jekt?
Er I som leder­gruppe ikke gode nok til at hjælpe og udfor­dre hinan­den?
Vinder status­drøf­telser over fælles sparring i leder­grup­pen?

Der findes mange gode redsk­aber og koncepter, der kan hjælpe foran­dringsledere og leder­grup­per – jeg nævner i flæng; Scrum, Prince2, ActeeChange. Deres største berettigelse er måske, at de giver ro i maven (der er styr på det!) og et fælles sprog (vi ved, hvad hinan­den taler om).
Når ledere samles om at drøfte foran­dring­spro­jek­ter, kommer det ofte til at handle om at kunne dokumentere status og fremdrift. Det er naturligvis nødvendigt. Men investerin­gen i et fælles sprog kaster gerne noget andet af sig, nemlig at ville, turde og prior­itere drøftelser af, hvilke vanske­lighed­er og udfor­dringer der venter forude. Med et fælles sprog i ryggen har man en fælles refer­ence­r­amme i forhold til at udforske og udfor­dre.

Det kan jeg hjælpe jer med:
At skabe et fælles sprog for psykolo­gien i foran­dringer
At skabe bedre mulighed­er for, at leder­grup­pen kan sparre indbyrdes
At træde et skridt tilbage og drøfte udfor­dringer og kloge greb i jeres aktuelle foran­dring­sprocess­er