Sammen om det væsentlige
Mange MUS samtaler opleves stadig som en parantes uden effekt i forhold til det daglige arbejde.
Bevares – det er da hyggeligt med god tid til en grundig snak om dig og dit – men hvordan er det lige, det hænger sammen med det, de andre går og gør?
Og gad vide, hvad der egentlig bliver talt om til de andres MUS? Og hvad med det momen­tum vi så gerne vil opnå sammen? At vi både har et fælles fokus og at vi samtidig bevæger os i nogen­lunde samme retning? Det er på tide at sætte MUS i et mere strate­gisk perspek­tiv . Det kan gøres ved at tage et fælles afsæt og sigte i samme retning. Det kan gøres ved at nære det profes­sionelle VI ved at skabe midler­tidig mening – sammen!

At tænke over hvad vi vil – og lægge mærke til hvad vi gør
Vi lever på mange måder i en flydende og grænseløs tid. Der er et under­skud af mening og et overskud af infor­ma­tion. Alt er til debat og kan hele tiden laves om. Der er flere mulighed­er og invita­tion­er end det er menneske­ligt og profes­sionelt muligt at honorere. Risikoen er, at den enkelte bliver fanget i sin egen faglige trædemølle med en uover­skuelig bunke af opgaver. Det kan være svært at prior­itere og risikoen for overbe­last­ning ligger lige for. Modgiften er den fælles omtanke og det fælles perspek­tiv.
At person­ale­grup­pen stopper op, ser hinan­den i øjnene og drøfter, hvordan det går, hvad der er givet og hvad der er muligt! Det kræver et MØDE af en mere involv­erende karak­ter, end de  infor­ma­tion­s­møder, som mange er ved at drukne i. Det kræver et MØDE med ramme og retning og med tid til at drøfte det væsentlige, så menin­gen bliver til at få øje på.

GRUS før MUS – et VI med retning
GRUS før MUS er mit bud på, hvordan man med fordel kan kombinere det fælles og det individu­elle perspek­tiv. Formålet er at skabe skabe fælles mening gennem overb­lik, ramme og retning i forhold til det kommende års indsats. Det gøres ved, at der forud for årets MUS holdes en GRuppeUd­viklingsSam­tale (GRUS). Her tager leder og medar­be­jder i fællesskab bestik af året, der kommer og de opgaver og udfor­dringer, der venter i horison­ten. Der sættes også fokus på, hvad kunder og samar­be­jdspart­nere efter­spørg­er. Alt sammen med det formål at blive klogere på kerneop­gaven samt hvad der skal til for at løse den på tilfredsstil­lende vis. Og her kommer kompe­tencerne ind i billedet – hvorden er status på kompe­tencekon­toen? Hvor er der fornuftige match mellem ogaver og kunnen – og hvor skal der tilføres nye kompe­tencer? Og hvem har et overskud, der kan deles gavmildt ud af uden at kursuskon­toen belastes? På denne fælles baggrund kan der så tages still­ing til, hvad der særligt skal tales om i de individu­elle MUS.

Det giver profes­sionelt liv og faglig glød i kinderne at være en vigtig del af et VI med retning!