ARBEJDSFELTER

  • Lederud­dan­nelse og lederud­vikling – design, udvikling og afhold­else
  • Foran­dringsledelse og foran­dring­sprocess­er
  • Proce­sar­be­jde og konflik­tløs­ning i grupper med samar­be­jd­sprob­le­mer
  • GRUS og MUS i et strate­gisk perspek­tiv
  • Coach­ing og super­vi­sion af enkelt­per­son­er og grupper

UDDANNELSE
Autoris­eret af Dansk psykolognævn, juni 2002

Cand. Psych. med speciale i arbejds- og organ­i­sa­tion­sp­sykolo­gi 1995, Kbh Univer­sitet

ERHVERVSERFARING
- Under­vis­er hos AROS Kurser 2012 -
Medstifter af og ansvh. redak­tør på tidsskriftet Erhvervsp­sykolo­gi udgivet af Psykol­o­gisk Forlag 2002 – 2012

– Senior Associate i Mannaz´s konsulent­netværk 2002- 2014
(Under­vis­er og proceskon­sulent på lederud­dan­nelser fortrinsvis i den offentlige sektor
Under­vis­er på kurser som: Lederens psykolo­gi, Teamledelse, Den motiv­erende leder, Dit person­lige leder­skab, Den nye leder, Mannaz Lederud­dan­nelse)
– Eget konsulent­fir­ma etableret 2000 -
– Udviklingskon­sulent i uddan­nelses- udviklingsafdelin­gen Hvidovre Hospi­tal 1999–2007
( Ledelses- og organ­i­sa­tion­sud­vikling herun­der proces- og projek­tar­be­jde, coach­ing, kurser, lederud­viklings­for­løb)
– Psykolog ved Kolonien Filadelfia, Dianalund 1996–1999
(Leder- og person­aleud­vikling, konflik­tløs­ning, kommu­nika­tion og super­vi­sion)
– Barselsvikari­at i Tele Danmarks BST som arbejd­sp­sykolog 1995–1996
(Udvikling af psykisk arbejdsmiljø samt krisep­sykol­o­gisk bered­skab)

UDDRAG AF CERTIFICERINGER OG KURSER
Anvendt Mindful­ness, Skolen for anvendt medita­tion 2017
Desicion Styles, Center for Ledelse, febru­ar 2015

Eksis­ten­tial­is­tisk organ­i­sa­tion­sp­sykolo­gi, foråret 2011
Certi­fi­ceret i ActeeChange, Relation Technolo­gies febru­ar 2011
Certi­fi­ceret i ActeeCom­mu­nika­tion, Relation Technolo­gies 2009
MBTI trin 2, OPP 2008
Narra­tiv Praksis, 3 ugers træning, DISPUK oktober, 2006
Certi­fi­ceret i 6Styles, Relation Technolo­gies, febru­ar 2006
Certi­fi­ceret i FIRO-B, Center for Ledelse novem­ber 2004
Certi­fi­ceret i Global Person­al Inven­to­ry, DIEU, decem­ber 2003
Certi­fi­ceret i Ledelses Adfærds Analyse, Kjær og Kjerulff, august 2003
Certi­fi­ceret i Situa­tions­bestemt Ledelse SLII, Center for ledelse, juni 2003
Myers-Briggs Typeindika­tor Autori­sa­tion, DMF januar 2002
Reteam­ing – løsnings­fokuseret arbejde med grupper, workshop, Solution, dec 2002
”Konflik­tløs­ning i organ­i­sa­tion­er” Kursus med Ståle Einarsen juni 2000
”Psykolo­gen som konsulent” Et-årigt uddan­nelses­for­løb på DISPUK 1997–98