Med psykologien i ryggen skaber vi resultater i praksis

De sidste 25 år har jeg arbejdet i feltet mellem organ­i­sa­tion og psykolo­gi som intern udviklingskon­sulent og ekstern proceskon­sulent, super­vi­sor og coach, udvikler, under­vis­erog procesled­er. Mine spidskom­pe­tencer er inden­for lederud­dan­nelse, lederud­vikling, foran­dringsledelse, konflik­thånd­ter­ing, coach­ing og stress­be­han­dling.

Som erfaren erhvervsp­sykolog er jeg garant for faglighed og kvalitet i feltet mellem organ­i­sa­tion og psykolo­gi. Jeg skaber en tryg ramme, hvor der kan udforskes og udfor­dres – så det rykker!
Hos mig bliver reflek­sion og fordy­belse kombineret med en ligefrem og pragma­tisk tilgang til arbejd­slivets udfor­dringer. Jeg ses som en nærværende, rummelig og motiv­erende sparringspart­ner med fokus på ressourcer og mulighed­er.

Mit mål er at under­støtte mennesker og grupper i at tage afsæt i egne kerneværdier og håb og forankre i konkret handling – så de på en givende måde kan indgå i menings­fulde process­er med andre mennesker. Det skaber forud­sæt­ning for resul­tater, der er bæredygtige for såvel den enkelte som organ­i­sa­tio­nen.

Det handler om mennesker
Det er krævende at navigere og gå ind og ud af forskel­lige teams, projek­ter og opgaver. Derfor skal du kende dig selv; dine værdier og ståst­ed, dine styrk­er og udvikling­som­råder
-og så skal du prøve det af i praksis!

Det handler om relation­er
At være i relation­er kan være både besværligt og givende! Nogle gange på samme tid. Derfor skal der nogle gange repar­eres og genaf­stemmes for at vitalis­ere samar­be­jdet på ny.
-det kan vi arbejde med!

Det handler om resul­tater
Trivsel skabes bedst i et menings­fuldt samar­be­jde i forhold til at lykkes med kerneop­gaven. Derfor skal der skabes mål og sættes kurs, så det er muligt at navigere sammen.
-det skal gøre en forskel!