En dygtig kolle­ga sagde det fornylig sådan til en flok poten­tielle leder: “Du skal kende dit HVORFOR – ellers skal du ikke blive leder!” Det var godt og tankevækkende sagt! Der er mange forvent­ninger og tilbagemeldinger udefra – men retning, fokus og energi hentes også fra det indre HVORFOR!

HVORFOR-forbud­det” er ellers velkendt i psykolo­gien.
Når man trænes i coach­ing eller systemisk spørge-teknik, har det været god tone at bruge åbne hv-spørgsmål som; hvordan, hvem, hvornår, hvad og hvor.  Bare ikke HVORFOR – der på ufork­larlig vis er blevet lukket ude af det gode spørgsmåls-selskab. Sandsyn­ligvis med den begrun­delse, at der ud fra en post-moderne forståelse ikke er nogen færdig mening at spørge ind til. At alting hænger sammen med alting og et ethvert forsøg på at skabe sammen­hæng i princip­pet er vilkårligt.

Men tænk engang på den lille drengs meget relevante udbrud i Kejserens nye klæder. Det var et HVORFOR, der måtte frem, selvom det talte den gældende diskurs ret imod! Et HVORFOR kan klæde en tynd mening af til skindet – og det var ikke sket ved brug af de i andre sammen­hænge ganske udmærkede HV-spørgsmål. Lad os give HVORFOR en ny chance – ud fra tanken om at både menesker og organ­i­sa­tion­er er meningssk­abende og menings­bærende syste­mer med inten­tion­er, håb og værdier.
Fra sundhed­sp­sykolo­gien ved vi, at en overord­net følelse af sammen­hæng er sundheds­frem­mende og
motiv­erende i forhold til at opleve sig som aktør i eget liv.
Det giver mening – hvad enten man er menneske eller organ­i­sa­tion!

Et eftertænk­somt HVORFOR kan også være med til at klæde en mening på og give den krop og fylde… Derfor skal du dyrke dit HVORFOR! Menin­gen er ikke længere givet på forhånd – derfor er vi nødt til at skabe den selv under­ve­js. Det bliver den ikke mindre vigtig af. Mennes­ket har brug for en række små og større formål i (arbejds)livet. Som retnings­giv­er, motiva­tor, krydderi – afhængig af hvordan man nu er skruet sammen. Vi har brug for formål, der giver person­lig mening, samler os kolle­gialt og giver organ­i­sa­tio­nen retning. Så hvis HVORFOR nogen gange stadig opfattes som et frækt spørgsmål, der giver røde … øh… kinder – ja, så er det lige præcis og netop på sin plads.